خبر روز - آرشیو

کارگاه شیوه های آموزشی

کارگاه شیوه های آموزشی

کارگاه شیوه های آموزشی با هـدف شناسایی و معرفی شـیوه های نوین آموزش و ارتقای سـطح کیفی در امر تـدریس به اسـتادی آقـای احمدی افرمجانی برگزار شد.

ادامه مطلب