خبر روز - آرشیو

ساعات حضور کارشناسان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در مرداد ماه
ساعات حضور کارشناسان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در مرداد ماه

ساعات حضور کارشناسان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در مرداد ماه

دانشجویان گرامی از طریق ارسال پیام به شماره واتساپ 09305873564 رئیس اداره آموزش مشکلات خود را مطرح و ترجیحاً به علت شیوع بیماری از مراجعه حضوری خودداری فرمایند.

ادامه مطلب
انجمن یادگیری الکترونیکی با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند:
انجمن یادگیری الکترونیکی با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارگروه تخصصی أموزش عالی الکترونیکی برگزار می کند

انجمن یادگیری الکترونیکی با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند:

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ۱۹

ادامه مطلب