پزشک

تعداد بازدید:۴۳۸

 

یک روز در هفته پزشک در دانشکده حضور خواهد داشت.

مکان :ساختمان فردوسی دانشکده

زمان : برنامه حضور در تابلو اعلانات امور دانشجویی نصب می گردد.