مدیر گروه های دانشکده

تعداد بازدید:۵۱۱۹

 

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مستعلی پارسا
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
ایمیل:  mastali.parsa@gmail.com
شماره تماس:  

            

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز مصطفایی علایی
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی
ایمیل: mmostafaii@gmail.com, mostafaei@atu.ac.ir
شماره تماس:

 

 مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مزدک بلوری
مدرک تحصیلی: دکترای  ترجمه
ایمیل:  m.bolouri۷۶@gmail.com
شماره تماس: 

 

مدیر گروه مترجمی انگلیسی


سوابق علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی: مرجان فرجاه
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان فرانسه
ایمیل: m.farjah@gmail.com ، farjah@atu.ac.ir
شماره تماس:

 

مدیر گروه زبان فرانسه

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: گلناز مدرسی قوامی
مدرک تحصیلی: دکترای رشته زبانشناسی
ایمیل:  gmodarresi@yahoo.commodarresighavami@atu.ac.ir
شماره تماس:

 

مدیر گروه زبانشناسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا ناظمیان
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عربی
ایمیل: reza_nazemian2003@yahoo.com

شماره تماس: 

 

 

   مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سودابه باشی زاده
مدرک تحصیلی: دکتری زبان، ادبیات و فرهنگ اسپانیایی
ایمیل: s.bashizadeh@atu.ac.ir
شماره تماس: 

 

مدیر گروه زبان اسپانیایی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: موسی رحیمی
مدرک تحصیلی:  دکتری زبان و ادبیات ترکی
ایمیل: musarahimi@atu.ac.ir
شماره تماس: 

 

                                                                                                                  مدیر گروه زبان ترکی استانبولی                   

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز نوروزی
مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات روسی
ایمیل:  mah.norouzi@atu.ac.ir
شماره تماس:  
 

            

مدیرگروه زبان روسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: احمدعلی حیدری
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه-شرق شناسی
ایمیل: aah1342@yahoo.de  
شماره تماس:

 

مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی میرکیایی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-تاریخ ایران دوره اسلامی
ایمیل:   mehdimirkiaei@atu.ac.ir
شماره تماس:
 

مدیر گروه تاریخ

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: یوسف نوظهور 
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه 
ایمیل: y.nozohour@atu.ac.ir
شماره تماس: 
 

مدیر گروه فلسفه

سوابق علمی و پژوهشی