مدیر گروه های دانشکده

تعداد بازدید:0

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسن حسن زاده نیری 
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
ایمیل:  mhhniri@yahoo.com
شماره تماس:  
 

 

 

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد نزاکت گو
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی
ایمیل: bnezakatgoo@atu.ac.ir  
شماره تماس:
 

 

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مزدک بلوری
مدرک تحصیلی: دکترای  ترجمه
ایمیل:  m.bolouri۷۶@gmail.com
شماره تماس: 88683702

 

مدیر گروه مترجمی انگلیسی


سوابق علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی: مرجان فرجاه
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان فرانسه
ایمیل: m.farjah@gmail.com ، farjah@atu.ac.ir
شماره تماس: ؟

 

مدیر گروه زبان فرانسه

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: گلناز مدرسی قوامی
مدرک تحصیلی: دکترای رشته زبانشناسی
ایمیل:  gmodarresi@yahoo.commodarresighavami@atu.ac.ir
شماره تماس: ؟

 

مدیر گروه زبانشناسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا ناظمیان
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عربی
ایمیل: reza_nazemian2003@yahoo.com

شماره تماس: 88692350

 

 

   مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سودابه باشی زاده
مدرک تحصیلی: دکتری زبان، ادبیات و فرهنگ اسپانیایی
ایمیل: s.bashizadeh@atu.ac.ir
شماره تماس: داخلی 588 /88694714

 

مدیر گروه زبان اسپانیایی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رضایی
مدرک تحصیلی:  دکتری زبان و ادبیات ترکی استانبولی
ایمیل: rizai_m613@yahoo.com
شماره تماس: ؟

 

 

                                                                                                                      مدیر گروه زبان ترکی استانبولی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مریم مرادی
مدرک تحصیلی:  دکتری آموزش زبان روسی
ایمیل: m.moradi@atu.ac.ir  
شماره تماس: داخلی 193

 

 

مدیر گروه زبان روسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احمدعلی حیدری
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه-شرق شناسی
ایمیل: aah1342@yahoo.de  
شماره تماس: 4036-982188774036

 

مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی میرکیایی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-تاریخ ایران دوره اسلامی
ایمیل:   mehdimirkiaei@atu.ac.ir
شماره تماس:
 

 

مدیر گروه تاریخ

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: یوسف نوظهور 
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه 
ایمیل: y.nozohour@atu.ac.ir
شماره تماس: داخلی: 220
 

مدیر گروه فلسفه

سوابق علمی و پژوهشی