کارکنان پژوهش

تعداد بازدید:0

گروه امور پژوهش

سید احمد آقاجان زاده

رئیس گروه امور پژوهش

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

ایمیل : a.aghajanzadeh@yahoo.com  &  s.ahmad@atu.ac.ir

شماره تماس مستقیم : 88683707

شماره داخلی : 170 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

پریسا ابراهیمی

کارشناس فصلنامه و مدیر داخلی فصلنامه های متن پژوهشی ادبی و پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

ایمیل : parisaebrahimi@gmail.com

شماره تماس مستقیم : 88683705

شماره تماس داخلی : 161 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

آذر ابوترابی نجف آبادی

کارشناس امور پژوهشی و کارشناس ، ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی          

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ایمیل : azarabutorabi@atu.ac.ir

شماره تماس مستقیم : 88683707

شماره تماس داخلی : 261 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

بی تا عسگری

کارشناس امور پژوهشی و کارشناس ، ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی (بخش فرهنگی)

کارشناسی  مددکاری اجتماعی

شماره تماس داخلی : 209(تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

شماره تماس مستقیم88683705