معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۲۵۹۸
 

نام و نام خانوادگی: محمود بشیری

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل:  mbashiri@atu.ac.ir و zrpbashiri2001@yahoo.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون آموزشی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جلال مرامی

مدرک تحصیلی:  دکتری زبان و ادبیات عربی

ایمیل: Jalalmarami@yahoo.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی:  زهره قربانی مادوانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی 

ایمیل:   zghorbani@atu.ac.ir و zohre_gh1988@yahoo.com


شماره تماس:   داخلی ۲۴۱-۲۴۰

 

 

معاون فرهنگی-دانشجویی

سوابق علمی و پژوهشی