معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۱
 

نام و نام خانوادگی: موسی عبداللهی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان روسی

ایمیل:  mabdollahi82@yahoo.com و mabdollahi@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

 

 

معاون پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سعید انواری

مدرک تحصیلی:  دکتری فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: saeed.anvari@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون آموزشی

سوابق علمی و پژوهشی