ارتباط با دانشکده

تعداد بازدید:۲نشانی دانشکده:

تهران - بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت- خیابان علامه جنوبی-

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن های دانشکده

88692345-9


کد پستی:

۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

شماره تماس های داخلی همکاران دانشکده