گروه تاریخ

تعداد بازدید:۴۱۱
نام و نام خانوادگی: سیده فهیمه ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-تاریخ اسلام

ایمیل: sfebrahimi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 248


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: آمنه ابراهیمی بسابی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام

ایمیل: amenehebrahimi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 517


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی میرکیایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-تاریخ ایران دوره اسلامی

ایمیل: mehdimirkiaei@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 593


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل شمس

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام

ایمیل: esmailshams@atu.ac.ir

شماره تماس:  داخلی 186


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مینا صفا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تاریخ ایران اسلامی

ایمیل: minasafa@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 189


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سید علی مزینانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام

ایمیل: s.a.mazinani@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 189


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی