گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تعداد بازدید:۱۶۸۸

 


نام و نام خانوادگی: معصومه استاجی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: mestaji74@gmail.com, estaji@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا امیدبخش

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات و فرهنگ ها

ایمیل: a.omid@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سوسن پورصنعتی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

ایمیل: susanpoursanati@atu.ac.ir , susan.poursanati@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: طاهره رضایی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: trezaei@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: امیر زند مقدم

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: amir.zand.moghadam@gmail.com & zandmoghadam@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زری سعیدی 

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: saeedi.za@gmail.com & saeedi.za@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اسمعیل علی سلیمی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: salimi2000@yahoo.com, easalimi@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مسعود فرهمند فر

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

ایمیل: farahmand@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز مصطفایی علایی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: mmostafaii@gmail.com , mmostafaei@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فهیمه معرفت

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: fmarefat@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد نزاکت گو

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: bnezakatgoo@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اعضای بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی: مهناز اکبری (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی 


 

نام و نام خانوادگی: پرویز بیرجندی (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

نام و نام خانوادگی: محمد خطیب (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی


 

نام و نام خانوادگی: هما خلف (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان انگلیسی


 

نام و نام خانوادگی: مریم رضایی یزدی (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به
غیرفارسی زبانان
 

نام و نام خانوادگی: منصور فهیم (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نوروزی خیابانی (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی