گروه اسپانیایی

تعداد بازدید:۲۹۷

 

نام و نام خانوادگی: نجمه شبیری

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات رومانیک

ایمیل: shobeiri@atu.ac.ir
njshobeiri81@gmail.com سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سودابه باشی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری زبان، ادبیات و فرهنگ اسپانیایی

ایمیل: s.bashizadeh@atu.ac.ir

تلفن: داخلی 246

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رافائل مائوریللو

مدرک تحصیلی:  دکتری تاریخ و زبانشناسی تاریخی تمدن اسلامی    پسا دکترى: مطالعات جهان

ایمیل:  mauriello@atu.ac.irسامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جیران مقدم چرکاری

مدرک تحصیلی: دکتری ترجمه ، ترجمه همزمان و ترجمه شناسی

ایمیل: amaramta7@gmail.com


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی