گروه عربی

تعداد بازدید:۵۰۶۸
نام و نام خانوادگی: رجاء أبوعلی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

ایمیل: AbualiR44@gmail.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: قادر پریز

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: pariz@atu.ac.ir , ghpariz@yahoo.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:  حسام حاج مومن سیچانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی
شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا حیدری

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: heidari@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: ربابه رمضانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل:  ramezani@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجید صالح بک

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: MSalehbek@gmail.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بیژن کرمی میرعزیزی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: dr.b.karami@gmail.com

شماره تماس: 5520-484-0938, 5520-484-0912 و داخلی 579


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی گنجیان خناری

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: Pajuhesh1392@yahoo.com

شماره تماس: 8533-307-0912 و داخلی 566


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جلال مرامی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: Jalalmarami@yahoo.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا میرحاجی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: h_mirhaji@atu.ac.ir ، mirhaji_sayyed@yahoo.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا ناظمیان

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

ایمیل: Reza_nazemian2003@yahoo.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زهره قربانی مادوانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی 

ایمیل: zghorbani@atu.ac.ir و zohre_gh1988@yahoo.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زهرا کرم زادگان

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

ایمیل: karamzadegan_z@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اعضای بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی: سید خلیل باستان (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

 

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات عرب
 

 

نام و نام خانوادگی: صادق خورشا (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات تطبیقی و ترجمه
 

 

نام و نام خانوادگی: محمدهادی مرادی (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات عربی

 

نام و نام خانوادگی: سعید نجفی اسداللهی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فارسی