گروه ترکی

تعداد بازدید:۲۲۴۰
نام و نام خانوادگی: بهروز بیک بابایی

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات و گویشهای معاصر زبان ترکی

ایمیل: behruzbaba@yahoo.com

تلفن: داخلی 544

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: موسی رحیمی

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات و زبان ترکی

ایمیل: musarahimi@atu.ac.ir

تلفن: داخلی 257

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:مهدی رضائی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات ترکی

ایمیل: rizai_m613@yahoo.com

تلفن: داخلی 592

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی