گروه زبان و ادبیات آلمانی

تعداد بازدید:۳۴۶۷
نام و نام خانوادگی: ملیکا ترکمان بوترابی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-

ایمیل: melika121@ yahoo.com

شماره تماس: 247

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فرانک هاشمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-ادبیات نوین آلمانی

ایمیل: f.hashemi@atu.ac.ir

شماره تماس: 250

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مسعود پور احمدعلی توچاهی  

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-ادبیات نوین آلمانی

ایمیل: mptochahi@atu.ac.ir , mptochahi@gmail.com

شماره تماس:


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی