گروه زبانشناسی

تعداد بازدید:۷۷۱۸
نام و نام خانوادگی: اورنگ ایزدی

مدرک تحصیلی: دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی

ایمیل: abifarna@yahoo.com
 izadi@atu.ac.ir

شماره تماس
سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احسان چنگیزی

مدرک تحصیلی: دکتری زبانهای باستانی

ایمیل: ehsan.changizi@atu.ac.ir
changizi59@hotmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد دبیرمقدم

مدرک تحصیلی: دکتری زبانشناسی 

ایمیل: dabirmoghaddam@atu.ac.ir mdabirmoghaddam@gmail.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: شهلا رقیب دوست

مدرک تحصیلی: دکتری زبان‌شناسی

ایمیل: neishabour@hotmail.com
sraghibdoust@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد رهبر

مدرک تحصیلی: دکتری زبان‌شناسی

ایمیل: behzadrahbar@atu.ac.ir
rahbarbehzad@gmail.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا مراد صحرائی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان شناسی همگانی

ایمیل: rezasahraee@yahoo.com
sahraei@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: راحله گندمکار

مدرک تحصیلی: دکتری زبان شناسی همگانی

ایمیل: r.gandomkar@atu.ac.ir  rahelegandomkar@gmail.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: گلناز مدرسی قوامی

مدرک تحصیلی: دکتری زبانشناسی

ایمیل: gmodarresi@yahoo.com  modarresighavami@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی منشی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری زبانهای باستانی

ایمیل: monshizadeh30@yahoo.com  monshizadeh@atu.ac.ir  

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: آزاده میرزایی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان شناسی

ایمیل: mirzaei.azade@gmail.com  azadeh.mirzaei@atu.ac.ir

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اعضای بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی:  پریوش الماسی اصفهانی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی


 

نام و نام خانوادگی:  سید محمد ضیاء حسینی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش و پرورش 


 

نام و نام خانوادگی:  ویدا شقاقی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبانشناسی


 

 

نام و نام خانوادگی: کورش صفوی (درگذشته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبانشناسی 

نام و نام خانوادگی:  سید علی میرعمادی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبانشناسی