گروه روسی

تعداد بازدید:۳۷۰

 

نام و نام خانوادگی: مهنوش اسکندری

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان روسی

ایمیل: m_eskandary@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 541

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مریم شفقی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان روسی

ایمیل: shafaghi@atu.ac.ir 
maryam.shafaghi@mail.ru


شماره تماس: 517

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: موسی عبداللهی

مدرک تحصیلی: داخلی دکتری آموزش زبان روسی

ایمیل: mabdollahi82@yahoo.com
mabdollahi@atu.ac.ir


شماره تماس: داخلی 255

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اصغر قدرتی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات روسی

ایمیل: asghar_ghodrati@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مریم مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان روسی

ایمیل: m.moradi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 582

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز نوروزی

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات روسی

ایمیل: mah.norouzi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 516

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی