گروه مترجمی فرانسه

تعداد بازدید:۶۸۸
نام و نام خانوادگی: معصومه احمدی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات معاصر فرانسه

ایمیل: massumahm@yahoo.com@yahoo.comسامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: روح اله رضاپور

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل: r.rezapour@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 192
سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فرناز ساسانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل: farnazsassani@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 535

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه شرکت مقدم

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل: pardis_m29@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 514

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مختار عیسائیان

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات تطبیقی

ایمیل: issaiyan2000@yahoo.com

شماره تماس:

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مرجان فرجاه

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان فرانسه

ایمیل: m.farjah@gmail.com
farjah@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 512
سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان شناسی

ایمیل: fmetehrani@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 509

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سپیده صفیه نواب زاده شفیعی

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات تطبیقی

ایمیل: navabzadeh_s@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 512

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مینا مظهری

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فرانسه

ایمیل: mmazhari@atu.ac.ir
mn.mazhari@gmail.com


شماره تماس: داخلی 551

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: صدف محسنی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش ترجمه

ایمیل: s.mohseni@atu.ac.ir

شماره تماس:

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اعضای بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی:  مصطفی تحسینی عراقی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری سیکل سوم علوم زبان

 

 

نام و نام خانوادگی:  ژیلا تسوجی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فرانسه

 

 

نام و نام خانوادگی:  پری ستایش فر (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: ادبیات عمومی و تطبیقی 

 

 

نام و نام خانوادگی: عصمت سماکار (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: زبانشناسی


 

نام و نام خانوادگی: فاطمه عشقی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فرانسه


 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم کاظمی اسفه (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری سیکل سوم علوم زبان

 

 

نام و نام خانوادگی: مهرگان نظامی زاده (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فرانسه