گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۷۵۲۷
نام و نام خانوادگی: سمیه آقابابایی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: agababaisomaye@yahoo.com , aghababaei.somaye@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عبدالله آلبوغبیش

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ghobeishi@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: داوود اسپرهم

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: d_sparham@yahoo.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زهره اله دادی دستجردی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: allahdadidastjerdi @atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: نعمت الله ایرانزاده

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: iranzadeh@atu.ac.ir و iranzaden@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمود بشیری

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: zrpbashiri2001@yahoo.com , mbashiri@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل تاجبخش

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدامیر جلالی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: mohammadamir_jalali@yahoo.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا حاج آقا بابایی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟hajibaba@atu.ac.ir , mr_hajibabai@yahoo.com 


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسن حسن زاده نیری

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: mhhniri@yahoo.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی دشتی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: me.dashti@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: یحیی طالبیان

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ytalebian@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: شیرزاد طائفی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: sh_tayefi@yahoo.com , taefi@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مستعلی پارسا

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: mastali.parsa@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا منوچهریان

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: Manouchehrian.alireza@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: معصومه موسایی باغستانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: mmusayi@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بتول واعظ

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: batulvaez@yahoo.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عباسعلی وفایی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: vafaei@atu.ac.ir و a_a_vafaie@yahoo.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اعضای بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی: محمود رفیعی (شهید)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین بیات (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد ترابی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
 

 

نام و نام خانوادگی: احمد تمیم داری (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی


 

نام و نام خانوادگی: محمدحسن حائری (درگذشته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 

نام و نام خانوادگی: منوچهر دانش‌پژوه (درگذشته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی


 

 

نام و نام خانوادگی: رضا مصطفوی سبزواری (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
 

 

نام و نام خانوادگی: سیروس شمیسا (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
 

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر عطرفی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی


 

 

 

نام و نام خانوادگی: میرجلال الدین کزازی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
 

 

نام و نام خانوادگی: جلیل مسگرنژاد (درگذشته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
 

 

نام و نام خانوادگی: مهدخت معین (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 

نام و نام خانوادگی: حوریه شیخ مونسی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی


 

نام و نام خانوادگی: سعید واعظ (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی