گروه فلسفه

تعداد بازدید:۹۶۴۲
نام و نام خانوادگی: علی اکبر احمدی افرمجانی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه - منطق

ایمیل: ahmadiaframjani@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 528


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی اخوان

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

ایمیل: makhavan77@gmail.com

شماره تماس: داخلی521


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا اسدی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه تطبیقی

ایمیل: Asadi63256325@gmail.com

شماره تماس: داخلی 557


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حوران اکبرزاده

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: akbarzadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 580


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: سعید انواری

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: saeed_anvari@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 543


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی بهنیافر

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

ایمیل: behniafar@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 540


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: قاسم پور حسن درزی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: porhassan@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 577


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: محسن حبیبی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: mohsenhabibi212@gmail.com

شماره تماس: داخلی 539


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: احمدعلی حیدری

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

ایمیل: heydari@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 531


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا ذکیانی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه - منطق

ایمیل: zakiani@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 587


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: رضا سلیمان حشمت

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

ایمیل: Soleymanh@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 581


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: هدایت علوی تبار

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

ایمیل: alavitabar@yahoo.com alavitabar@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 510


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: حسین کلباسی اشتری

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

ایمیل: kalbasi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 563


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر مصلح

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه

ایمیل: moslehfasaei@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 576


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: فرشته نباتی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه-منطق

ایمیل: nabati@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 556


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: امیر نصری

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه هنر

ایمیل: nasri_m@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 571


سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی
 

 

اعضای بازنشسته

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا آیت اللهی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

 

 

نام و نام خانوادگی: اصغر دادبه (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 

 

نام و نام خانوادگی: محمود عبادیان (درگذشته)

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب
 

 

نام و نام خانوادگی: سید صدرالدین طاهری موسوی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب

 

 

نام و نام خانوادگی: سید یحیی یثربی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و حکمت اسلامی 

 

 

نام و نام خانوادگی: عبدالله نصری (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه غرب