• فرهنگی دانشجویی


ارزیابی جامع دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ارزیابی جامع دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی روز چهارشنبه مورخ 99/6/26 برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 1399/06/26 - ساعت درج خبر: ١٧:٠٣ - شماره خبر: ١٢٨٨٣ - تعداد بازدید: 248


خروج