• آرشیو اطلاعیه ها


پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ « پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری » به شماره 67272/21 مورخ93/4/18  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 237200/21 مورخ 3/12/16  آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 93/10/13 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه ، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 ، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول ، بدون شركت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .آگهی دکتری 98-99

جدول ارزشیابی

فرم تقاضا

فرم تعهد ترم آخر

رشته های دکتری

 


تاریخ درج خبر: 1397/11/30 - ساعت درج خبر: ٠٩:٣١ - شماره خبر: ٨١٩٦ - تعداد بازدید: 880


خروج