اخبار

اخبار و رویدادها

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ گروه حسابداری

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ گروه حسابداری

شیفت همکاران دانشکده 8 تا 12 آذر

شیفت همکاران دانشکده 8 تا 12 آذر

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ رشته مدیریت مالی و بانکداری

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ رشته مدیریت مالی و بانکداری

جذب نیرو در شرکت پارس کرون

جذب نیرو در شرکت پارس کرون

اطلاعیه ها

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ گروه حسابداری

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ گروه حسابداری

شیفت همکاران دانشکده 8 تا 12 آذر

شیفت همکاران دانشکده 8 تا 12 آذر

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ مدیریت صنعتی و مدیریت جهانگردی

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ رشته مدیریت مالی و بانکداری

جلسه مجازی معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ رشته مدیریت مالی و بانکداری

جذب نیرو در شرکت پارس کرون

جذب نیرو در شرکت پارس کرون