برنامه های روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

تعداد بازدید:۳۳۶
برنامه های روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

کارگاه ظهور روح ادوار تاریخی در کالبد ادبیات نمایشی آلمان – تجلیات، تطورات و تبعات  

دکتر فرانک هاشمی  (استادیار زبان آلمانی دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر بابک اصغری (مدرس مدعو زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز شنبه ، 1400/09/27   ساعت 14-10

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit2

Skyroom.online/ch/atu/lit2

*************************************************************************************************************************************

کارگاه قضاوت کردن و برچسب زنی منفی در نظام آموزشی 
Problematizing Judging and Negative Labeling in Professional Educational System


دکتر زری سعیدی  (دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی)

روز شنبه ، 1400/09/27  ساعت 17-15

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit5

Skyroom.online/ch/atu/lit5

*************************************************************************************************************************************

کارگاه دستوری شدگی در زبان فارسی

دکتر مجتبی منشی زاده  (استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی)

مدیر جلسه : دکتر احسان چنگیزی (استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز شنبه ، 1400/09/27  ساعت 17-15

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

Skyroom.online/ch/atu/persianlit

*************************************************************************************************************************************

کارگاه دانشگاه 4.0 در عصر انقلاب چهارم صنعتی
University 4.0 in the Fourth Industrial Revolution Era

دکتر اسمعیل علی سلیمی  (دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی)

مریم رضایی قهرودی (دانشجوی دکتری زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز شنبه ، 1400/09/27  ساعت 19-17

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit5

Skyroom.online/ch/atu/lit5

*************************************************************************************************************************************

کارگاه مترجم شدن، از انتخاب کتاب تا فروش و مقبولیت

دکتر جیران مقدم چرکاری  (استادیار زبان اسپانیولی دانشگاه علامه طباطبائی)

میزبان : دکتر نجمه شبیری (دانشیار زبان اسپانیولی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز شنبه ، 1400/09/27  ساعت 19-17

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit2

Skyroom.online/ch/atu/lit2