نام و نام خانوادگی: مهدی میرکیایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-تاریخ ایران دوره اسلامی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سیده فهیمه ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-تاریخ اسلام

ایمیل: sfebrahimi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 205

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: آمنه ابراهیمی بسابی

مدرک تحصیلی: دکتری ؟؟؟

ایمیل: ؟؟؟؟

شماره تماس: ؟؟؟

سوابق علمی و پژوهشی