• مدیر گروه های دانشکده

 

 

نام و نام خانوادگی: حسن حسن زاده نیری 

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل:  

شماره تماس:  

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز مصطفایی علایی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حسین ملانظر

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات ترجمه

ایمیل: mollanazar@atu.ac.ir و hus.mollanazar@gmail.com

شماره تماس: 88683702

 

مدیر گروه مترجمی انگلیسی


سوابق علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی: معصومه احمدی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات معاصر فرانسه

ایمیل: massumahm@yahoo.com@yahoo.com

شماره تماس: ؟

 

مدیر گروه زبان فرانسه

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی منشی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای رشته زبانشناسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟


مدیر گروه زبانشناسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی گنجیان خناری 

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات عرب

ایمیل:  

شماره تماس: 88692350

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: نجمه شبیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات اسپانیایی

ایمیل: Tendays1000@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 588 /88694714


مدیر گروه زبان اسپانیایی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رضایی

مدرک تحصیلی:  دکتری زبان و ادبیات ترکی استانبولی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

 

مدیر گروه زبان ترکی استانبولی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: موسی عبدالهی 

مدرک تحصیلی:  

ایمیل:

شماره تماس: داخلی 193

 

مدیر گروه زبان روسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احمدعلی حیدری 

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه-شرق شناسی

ایمیل:   aah1342@yahoo.de

شماره تماس: 4036-+982188774036

 

مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: آمنه ابراهیمی بسابی

مدرک تحصیلی: ؟

ایمیل: ؟  

شماره تماس: ؟

 

مدیر گروه تاریخ

سوابق علمی و پژوهشی

<

نام و نام خانوادگی: اکبر احمدی افرمجانی 

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه - منطق

ایمیل: ahmadiaframjani@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 220

 

مدیر گروه فلسفه

سوابق علمی و پژوهشی