• معاونین دانشکده
 
نام و نام خانوادگی: رضا ناظمیان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عربی

ایمیل: reza_nazemian2003@yahoo.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

 

 

معاون پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: یوسف نوظهور

مدرک تحصیلی:

ایمیل:

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون آموزشی

سوابق علمی و پژوهشی