• ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: نعمت الله ایران زاده

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: iranzadeh@atu.ac.ir و iranzaden@gmail.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

ریاست دانشکده

سوابق علمی و پژوهشی