نام و نام خانوادگی: علی اکبر احمدی افرمجانی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه - منطق

ایمیل: ahmadiaframjani@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 220

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی اخوان

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: makhavan77@gmail.com

شماره تماس: داخلی:223/4

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا اسدی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه تطبیقی

ایمیل: ghobeishi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 557

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حوران اکبرزاده

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: akbarzadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 225/3

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سعید انواری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: saeed_anvari@yahoo.com

شماره تماس: داخلی: 534

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی بهنیافر

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: behniafar@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟داخلی: 223/6

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی پارسا خانقاه

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه

ایمیل: ?

شماره تماس: داخلی: 141

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: قاسم پور حسن درزی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: porhassan@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 576

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محسن حبیبی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: mohsenhabibi212@gmail.com

شماره تماس: داخلی: 141

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احمدعلی حیدری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: heydari@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 531

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا ذکیانی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه - منطق

ایمیل: zakiani@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 582

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا سلیمان حشمت

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: Soleymanh@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 545

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: هدایت علوی تبار

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: alavitabar@yahoo.com alavitabar@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 510

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حسین کلباسی اشتری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: kalbasi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 589

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر مصلح

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه

ایمیل: moslehfasaei@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 576

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فرشته نباتی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه-منطق

ایمیل: nabati@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 556

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: امیر نصری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه هنر

ایمیل: nasri_m@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 569

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عبدالله نصری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: nasri@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی: 569

سوابق علمی و پژوهشی