• اعلانات

جلسه نقد و بررسی کتاب

"کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران"

تارخ برگزاری : یکشنبه 28 آذر ماه 95 ، ساعت 15-13

مسئول برگزاری: آلبوغبیش ، عضو گروه زبان و ادبیات فارسی