نام و نام خانوادگی: بهروز بیک بابایی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات و گویشهای معاصر زبان ترکی

ایمیل: behruzbaba@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: موسی رحیمی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات زبان ترکی

ایمیل: musarahimi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:مهدی رضائی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات ترکی

ایمیل: rizai_m613@yahoo.com

شماره تماس: 183

سوابق علمی و پژوهشی