نام و نام خانوادگی: مهنوش اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان روسی

ایمیل: m_eskandary@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مریم مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان روسی

ایمیل: m.moradi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز نوروزی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات روسی

ایمیل: norouzi.mahnaz@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: موسی عبداللهی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات روسی

ایمیل:

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی