نام و نام خانوادگی: نجمه شبیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات رومانیک

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سودابه باشی زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات زبان اسپانیایی

ایمیل: s.bashizadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رافائل مائوریللو

مدرک تحصیلی:

ایمیل:

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جیران مقدم چرکاری

مدرک تحصیلی: دکتری ترجمه ، ترجمه همزمان و ترجمه شناسی

ایمیل: amaramta7@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی