نام و نام خانوادگی: معصومه احمدی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات معاصر فرانسه

ایمیل: massumahm@yahoo.com@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهرگان نظامی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فرانسه

ایمیل:

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فرناز ساسانی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فرانسه

ایمیل: farnazsassani@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عصمت سماکار (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: زبانشناسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه شرکت مقدم

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل: pardis_m29@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه عشقی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فرانسه

ایمیل: eshghi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مرجان فرجاه

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان فرانسه

ایمیل: m.farjah@gmail.com ، farjah@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم کاظمی اسفه (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری سیکل سوم علوم زبان

ایمیل: EbkFr@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان شناسی

ایمیل: fmetehrani@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سپیده صفیه نواب زاده شفیعی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات تطبیقی

ایمیل: navabzadeh_s@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مینا مظهری

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فرانسه

ایمیل: mmazhari@atu.ac.ir و mn.mazhari@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی