نام و نام خانوادگی: اورنگ ایزدی

مدرک تحصیلی: دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی

ایمیل: abifarna@yahoo.com , izadi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احسان چنگیزی

مدرک تحصیلی: دکترای زبانهای باستانی

ایمیل: ehsan.changizi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد دبیرمقدم

مدرک تحصیلی: دکتری زبانشناسی نظری

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: شهلا رقیب دوست

مدرک تحصیلی: دکترای زبان‌شناسی، تخصص عصب‌شناسی زبان

ایمیل: neishabour@hotmail.com و sraghibdoust@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد رهبر

مدرک تحصیلی: دکترای زبان‌شناسی

ایمیل: behzadrahbar@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:  ویدا شقاقی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا مراد صحرائی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان شناسی همگانی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: کورش صفوی

مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی

ایمیل: safavi_koorosh@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: راحله گندمکار

مدرک تحصیلی: دکترای زبان شناسی همگانی

ایمیل: rahelegandomkar@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: گلناز مدرسی قوامی

مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی

ایمیل: gmodarresi@yahoo.com ; modarresighavami@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی منشی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی

ایمیل: monshizadeh30@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: آزاده میرزایی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان شناسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی