نام و نام خانوادگی: مزدک بلوری

مدرک تحصیلی: دکترای ترجمه

ایمیل: m.bolouri76@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه پرهام

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا تجویدی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه فرحزاد

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: farahzade@atu.ac.ir و farahzadatu@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حسین ملانظر

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات ترجمه

ایمیل: mollanazar@atu.ac.ir و hus.mollanazar@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سالار منافی اناری

مدرک تحصیلی: دکترای ادیان و عرفان

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: میرسعید موسوی رضوی

مدرک تحصیلی: دکترای ترجمه

ایمیل: s.mousavi.r@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی