• ارتباط با دانشکدهنشانی دانشکده:

تهران - بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت- خیابان علامه جنوبی-

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن های دانشکده

88692345


کد پستی:

۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶