نام و نام خانوادگی: معصومه استاجی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: mestaji74@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مرحومه مهناز اکبری ( بازنشسته)

مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

ایمیل: makbari2004@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: ضیاءالدین تاج الدین

مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی کاربردی

ایمیل: zia_tajeddin@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد خطیب

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سهراب رضایی ( بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: Sohrab_rezaei@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: امیر زند مقدم

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: amir.zand.moghadam@gmail.com & zandmoghadam@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زری سعیدی طلب

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: saeedi.za@gmail.com & saeedi.za@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اسمعیل علی سلیمی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: salimi2000@yahoo.com, easalimi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز مصطفایی علایی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فهیمه معرفت

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد نزاکت گو

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل: bnezakatgoo@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 537

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: طاهره رضایی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگیسی

ایمیل:

شماره تماس:

سوابق علمی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی: علیرضا امیدبخش

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات و فرهنگ ها

ایمیل:

شماره تماس:

سوابق علمی و پژوهشی