نام و نام خانوادگی: عبدالله آلبوغبیش

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ghobeishi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: داوود اسپرهم

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: d_sparham@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زهره اله دادی دستجردی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: allahdadidastjerdi @atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: نعمت الله ایرانزاده

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: iranzadeh@atu.ac.ir و iranzaden@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمود بشیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین بیات

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: dr_bayat@ymail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل تاجبخش

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احمد تمیم داری ( بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: a_tamimdari@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدامیر جلالی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: mohammadamir_jalali@yahoo.com

شماره تماس: 88692345 داخلی 143

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا حاج آقا بابایی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسن حسن زاده نیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی دشتی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: me.dashti@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حوریه شیخ مونسی ( بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: یحیی طالبیان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: شیرزاد طائفی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر عطرفی ( بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: atrafi@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مستعلی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا مصطفوی سبزواری ( بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا منوچهریان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: Manouchehrian.alireza@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: معصومه موسایی باغستانی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بتول واعظ

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عباسعلی وفایی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: vafaei@atu.ac.ir و a_a_vafaie@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی