اخبار

اخبار و رویدادها

دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی به دیدار حق شتافت

دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد به دیدار حق شتافت

برنامه حضور همکاران در دانشکده از تاریخ شنبه 08/03 لغایت 08/07

برنامه حضور همکاران در دانشکده از تاریخ شنبه 08/03 لغایت 08/07

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی و حسابداری شرکت پدیده شیمی غرب

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی و حسابداری شرکت پدیده شیمی غرب

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های اقتصاد، آمار و مدیریت شرکت پایانه های داده ای نوین

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های اقتصاد، آمار و مدیریت شرکت پایانه های داده ای نوین

مسابقه روایت مجازی

مسابقه روایت مجازی

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه ها

دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی به دیدار حق شتافت

دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد به دیدار حق شتافت

برنامه حضور همکاران در دانشکده از تاریخ شنبه 08/03 لغایت 08/07

برنامه حضور همکاران در دانشکده از تاریخ شنبه 08/03 لغایت 08/07

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی و حسابداری شرکت پدیده شیمی غرب

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی و حسابداری شرکت پدیده شیمی غرب

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های اقتصاد، آمار و مدیریت شرکت پایانه های داده ای نوین

دعوت به همکاری از بین داوطلبان رشته های اقتصاد، آمار و مدیریت شرکت پایانه های داده ای نوین

مسابقه روایت مجازی

مسابقه روایت مجازی

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار