• خبر روز


برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول99

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال  اول سال تحصیلی 1400-1399  به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی

تاریخ درج خبر: 1399/06/05 - ساعت درج خبر: ١٢:٠٨ - شماره خبر: ١٢٧٢٠ - تعداد بازدید: 550


خروج