• خبر روز


اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان پایان ترم (نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98)  به صورت اینترنتی است. 

مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 99/03/22  تا 99/04/03 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه (سما)، پرسشنامه های

مذکور را تکمیل نمایند، و پس از آن ، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود  برنامه امتحانی خود را دریافت نمایند.

مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1399/03/18 - ساعت درج خبر: ١٠:٥٩ - شماره خبر: ١٢١٨٣ - تعداد بازدید: 391


خروج