• خبر روز


گزارش جلسه شورای دانشکده روز چهارشنبه 1399/03/07

جلسه مجازی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حضور هیأت رئیسه، مدیران محترم گروههای آموزشی، رئیس اداره آموزش و جناب آقای دکتر گنجیان به عنوان مهمان جلسه روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07 از ساعت 11-9:30 برگزار شد. در این جلسه با اهدای لوح از زحمات جناب آقای دکتر گنجیان در طی مدیریت بیش از دو سال در گروه زبان و ادبیات عربی،قدردانی شد و جناب استاد ناظمیان به عنوان مدیر جدید گروه معارفه شد.

تاریخ درج خبر: 1399/03/07 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٩ - شماره خبر: ١٢٠٧٩ - تعداد بازدید: 251


خروج