• کارکنان دانشکده

کاركنان اداری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ دکتر غلامرضا ذکیانی رئیس ۸۸۶۹۴۶۶۰
۲ دکتر زهره اله دادی دستجردی معاون اداری- مالی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۳ دکتر رضا ناظمیان معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۴ دکتر نعمت الله ایرانزاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
5 احمد غلامزاده رئیس امور عمومی 88683664-داخلی234
6 مهدی ستاریان مسئول تدارکات 88683664- داخلی214
۷ جمیله ابوطالبی رئیس اداره آموزش ۸۸۶۹۰۰۳۰ و داخلی ۱۳۵
۸ علی باطانی مسئول امور مالی 88690021- داخلی ۲۱۵
۹ مهرداد بیک

 

مسعود صدیقی
مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی۲۰۲

 

داخلی۲۰2
۱۰ حسین عزیزی مسئول اتوماسیون تغذیه داخلی ۱۱۱
۱۱ علی صالحی مسئول امور کلاس ها داخلی ۲۲۴
۱۲ بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی ۱۰۹
۱۳ حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰- داخلی 240و241
۱۴ فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان ۸۸۶۸۱۸۸۵- داخلی 240و 241
۱۵ حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده ادبیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
۱۶ جواد واعظ کارشناس گروه های آموزشی دانشکده الهیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
۱۷ سید رضا موسوی کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 595
۱۸ شهلا حاتم آبادی فراهانی مسئول دبیرخانه داخلی ۲۲۲
۱۹ مریم پرویزی مدیر داخلی مجلات داخلی ۱۶۲
۲۰ سمیه جوادی مدیر داخلی مجلات داخلی ۱۶۱
۲۱ سید محمد مهدی شریعتی مسئول سمعی- بصری داخلی 209
۲۲ پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده ۸۸۶۸۳۷۰۵
23 رضا یوسفی کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
24 گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی 122
25 سکینه فخرقاسمی کارشناس پژوهشی 261
26 انسیه پزشکیان کارشناس پژوهشی 261
27
متصدی امور دفتری (دبیرخانه)
222
28 تلفن دانشکده ۸۸۶۹2345-9
29 دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
30 کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

کاركنان اداره آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس

۸۸۶۹2345-9
۱ جمیله ابوطالبی رئیس اداره آموزش

88690030- داخلی135

۲ عبدالله حافظی مسئول دایره امتحانات داخلی ۱۳۱
۳ فاطمه حاجی محمد ملکی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان فرانسه- مترجمی زبان انگلیسی
دکتری: ترجمه - آموزش زبان انگلیسی
داخلی 130
۴ فرزانه حامد منفرد کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی- زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی - آموزش زبان وادبیات فارسی ویژ ه غیر فارسی زبانان داخلی 125
5 مهناز سهرابی کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه دین- فلسفه-منطق - فلسفه غرب - فلسفه هنر - منطق
دکتری:
فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه- فلسفهز تطبیقی- فلسفه هنر
داخلی127
6 پوران ناظری کارشناسی : زبان و ادبیات ترکی استانبولی- زبان وادبیات انگلیسی داخلی 128
7 لیلا جمعه خالدی دکتری: آموزش زبان فارسی- زبان وادبیات فارسی- زبان و ادبیات عرب- زبان شناسی
کارشناسی ارشد: زبان شناسی- فرهنگ و زبانهای باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

داخلی 132
8 زینب شرف کارشناسی : مترجمی زبان فرانسه- زبان روسی داخلی 113
9 منیژه نیکپور کارشناسی : زبان وادبیات عربی- متر جمی زبان عربی داخلی 134
10 محبوبه فراهانی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- زبان چینی - زبان اسپانیایی داخلی 113
10 مهری کیخواه کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی- فلسفه داخلی 133

کاركنان کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر میرسعید موسوی رضوی رییس کتابخانه داخلی ۱۶۴
2 زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
3 زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
4 فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 225
5 مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
6 زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165
7 مهدی صفدری خسروشاهی بخش فهرست نویسی کتب فارسی داخلی 166
8 داود دانشفر بخش فهرست نویسی ادبیات کودک و نوجوان داخلی 164