• کارکنان دانشکده

کاركنان اداری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ دکتر غلامرضا ذکیانی رئیس ۸۸۶۹۴۶۶۰
۲ دکتر زهره اله دادی دستجردی معاون اداری- مالی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۳ دکتر رضا ناظمیان معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۴ دکتر نعمت الله ایرانزاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۵ دکتر زهره اله دادی دستجردی رئیس کتابخانه داخلی ۱۶۴
۶ احمد غلامزاده رئیس امور عمومی 88683664
۶ مهدی ستاریان مسئول تدارکات 88683664
۷ جمیله ابوطالبی رئیس اداره آموزش ۸۸۶۹۰۰۳۰ و داخلی ۱۳۵
۸ علی باطانی مسئول امور مالی داخلی ۲۱۵
۹ مهرداد بیک

 

مسعود صدیقی
مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی۲۰۲

 

داخلی۲۰4
۱۰ حسین عزیزی مسئول اتوماسیون تغذیه داخلی ۱۱۱
۱۱ علی صالحی مسئول کلاسها داخلی ۲۲۴
۱۲ بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی ۱۰۹
۱۳ فرهاد ابراهیمی مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰
۱۴ فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۸۱۸۸۵
۱۵ حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵
۱۶ جواد واعظ کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵
۱۷ سید رضا موسوی کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵
۱۸ شهلا حاتم آبادی مسئول دبیرخانه داخلی ۲۲۲
۱۹ مریم پرویزی مدیر داخلی مجلات داخلی ۱۶۲
۲۰ سمیه جوادی مدیر داخلی مجلات داخلی ۱۶۱
۲۱ سید مهدی شریعتی سمعی- بصری داخلی 209
۲۲ پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده ۸۸۶۸۳۷۰۵
۲۳ تلفن دانشکده ۸۸۶۹2345-9
۲۴ دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
۲۵ کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

کاركنان اداره آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس

۸۸۶۹2345-9
۱ جمیله ابوطالبی رئیس اداره آموزش داخلی ۱۳۵
۲ عبدالله حافظی مسئول دایره امتحانات داخلی ۱۳۱
۳ فاطمه حاجی محمد ملکی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان فرانسه- مترجمی زبان انگلیسی
دکتری: ترجمه - آموزش زبان انگلیسی دکتری
داخلی 130
۴ فرزانه حامد منفرد کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی- زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی - آموزش زبان وادبیات فارسی ویژ ه غیر فارسی زبانان داخلی 132
5 مریم یوسفی کارشناسی ارشد: زبان شناسی - فرهنگ وزبانهای باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دکتری: زبان شناسی - زبان وادبیات فارسی - زبان وادبیات عربی
داخلی ۱۲5
6 پوران ناظری کارشناسی : زبات ترکی استانبولی- زبان وادبیات انگلیسی داخلی 128
7 لیلا جمعه خالدی کارشناسی : زبان وادبیات فارسی داخلی 133
8 زینب شرف کارشناسی : مترجمی زبان فرانسه- زبان روسی داخلی 113
9 منیژه نیکپور کارشناسی : زبان وادبیات عربی- متر جمی زبان عربی داخلی 134
10 محبوبه فراهانی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- زبان چینی - زبان اسپانیایی داخلی 113