• مدیر گروه های دانشکده

نام و نام خانوادگی: داوود اسپرهم

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: dr_sparham@yahoo.com

شماره تماس: 88694720

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مهناز مصطفایی علایی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حسین ملانظر

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات ترجمه

ایمیل: mollanazar@atu.ac.ir و hus.mollanazar@gmail.com

شماره تماس: 88683702

مدیر گروه مترجمی انگلیسی


سوابق علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: فاطمه عشقی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فرانسه

ایمیل: eshghi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88683754


مدیر گروه زبان فرانسه

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مجتبی منشی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای رشته زبانشناسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟


مدیر گروه زبانشناسی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مجید صالح بک

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب

ایمیل: msalehbek@gmail.com

شماره تماس: 88692350

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: نجمه شبیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات اسپانیایی

ایمیل: Tendays1000@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 588 /88694714


مدیر گروه زبان اسپانیایی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: بهروز بیک بابایی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات و گویشهای معاصر زبان ترکی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟


مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مرجان فرجاه

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان فرانسه

ایمیل: m.farjah@gmail.com ، farjah@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟


مدیر گروه زبان روسی

مدیر گروه زبان چینی

سوابق علمی و پژوهشی