• مدیر گروه های دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: داوود اسپرهم

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: dr_sparham@yahoo.com

شماره تماس: 88694720

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز مصطفایی علایی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حسین ملانظر

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات ترجمه

ایمیل: mollanazar@atu.ac.ir و hus.mollanazar@gmail.com

شماره تماس: 88683702

 

مدیر گروه مترجمی انگلیسی


سوابق علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی: معصومه احمدی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات معاصر فرانسه

ایمیل: massumahm@yahoo.com@yahoo.com

شماره تماس: ؟

 

مدیر گروه زبان فرانسه

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی منشی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای رشته زبانشناسی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟


مدیر گروه زبانشناسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجید صالح بک

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب

ایمیل: msalehbek@gmail.com

شماره تماس: 88692350

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: نجمه شبیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات اسپانیایی

ایمیل: Tendays1000@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 588 /88694714


مدیر گروه زبان اسپانیایی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: بهروز بیک بابایی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات و گویشهای معاصر زبان ترکی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟


مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: الهام سادات میرزانیا

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات نوین چین

ایمیل: mirzania@atu.ac.ir

شماره تماس: 22692348

مدیر گروه زبان چینی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهنوش اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان روسی

ایمیل: m_eskandary@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 593

مدیر گروه زبان روسی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رضا سلیمان حشمت

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه غرب

ایمیل: Soleymanh@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی ۵۴۵

مدیر گروه فلسفه

سوابق علمی و پژوهشی