• معاونین دانشکده
 
نام و نام خانوادگی: رضا ناظمیان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عربی

ایمیل: reza_nazemian2003@yahoo.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

 

 

معاون پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: نعمت الله ایران زاده

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: Iranzaden@gmail.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون آموزشی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: زهره اله دادی دستجردی 

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی 

ایمیل: allahdadidastjerdi@atu.ac.ir 

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون اداری و مالی

سوابق علمی و پژوهشی