• معاونین دانشکده
 
نام و نام خانوادگی: شهلا رقیب دوست

مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی

ایمیل: neishabour@hotmail.com و sraghibdoust@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: نعمت الله ایران زاده

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: Iranzaden@gmail.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون آموزشی

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا میرحاجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عربی

ایمیل: mirhaji_sayyed@yahoo.com

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

معاون اداری و مالی

سوابق علمی و پژوهشی