• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: غلامرضا ذکیانی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه

ایمیل: zakiani@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

ریاست دانشکده

سوابق علمی و پژوهشی