نام و نام خانوادگی: نجمه شبیری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات رومانیک

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سودابه باشی زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ادبیات زبان اسپانیایی

ایمیل: s.bashizadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علیرضا امیدبخش

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات و فرهنگ ها (تخصص مطالعات تطبیقی آرمانشهری)

ایمیل: alirezaomidbakhsh@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی