نام و نام خانوادگی: رجاء أبوعلی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب

ایمیل: AbualiR44@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سید خلیل باستان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: seyedkhalil@hotmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: قادر پریز

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا حیدری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: ؟

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: ربابه رمضانی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: Dr.ramezani@hotmail.com ، Dr.rrmezani@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مجید صالح بک

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: MSalehbek@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: بیژن کرمی میر عزیزی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: dr.b.karami@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی گنجیان خناری

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: Pajuhesh1390@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: محمد هادی مرادی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: hadim29@gmail.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: جلال مرامی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: ?

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا میرحاجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: h mirhaji@atu.ac.ir ، mirhaji_sayyed@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: رضا ناظمیان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات عربی

ایمیل: Reza_ nazemian 2003@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی