• ارتباط با دانشکده

نشانی دانشکده:

تهران - بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت- خیابان علامه جنوبی-

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

کد پستی:۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

اطلاعات تماس واحدهای دانشکده

             ریاست دانشکده                     ۸۸۶۹۴۶۶۰      
              امور عمومی                   ۸۸۶۸۳۶۶۴      
              واحد آموزش                 ۸۸۶۹۰۰۳۰         
              واحد تحصیلات تکمیلی                   ۸۸۶۹۰۰۳۰      
              امور مالی                    ۸۸۶۹۰۰۲۱      
              تربیت بدنی                     ۸۸۶۹۴۷۱۵      
              جهاد دانشگاهی                    ۸۸۶۹۲۳۴۵     
             حراست                    ۸۸۶۸۳۷۰۸      
              دفتر فصلنامه                    ۸۸۶۸۳۷۰۵      
              کتابخانه                    ۸۸۶۹۴۷۹۸      
             گروه علوم قرآن                    ۸۸۶۸۳۷۵۳      
             گروه معارف                    ۸۸۶۸۳۶۶۵      
             نهادرهبری                    ۸۸۶۸۳۷۰۴      

 

فهرست شماره تماس های داخلی دانشکده