• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای محمد جواد جمشیدی

موضوع پایان نامه: الگوی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک ایران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر تقوی فرد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر تقوا - جناب آقای دکتر فقیهی

استاد داور:جناب آقای دکتر فیضی-جناب آقای دکتر قاسمی

زمان دفاع:سه شنبه  13 تیر 96  ساعت 12:00