اطلاعات تماس جشنواره


تلفن دفتر ارتباط با صنعت: 48392837

مرکز کارآفرینی: 48392651 و 48392653

فکس:48392896

ایمیل: roshana_atu@yahoo.com

وب گاه:  www.sma.atu.ac.ir

www.karafarini.atu.ac.ir